+36 70 251 9598

2019.03.25 Irén, Írisz
Fel

Adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük, hogy a weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen Tájékoztatót, mert az részletesen ismerteti az Ön személyes adatainak kezelésével és a cookie-k felhasználásával kapcsolatos tudnivalókat. Felhívjuk a figyelmét ara, hogy Ön a weboldal használatával a jelen Tájékoztatóban foglalt előírásokat is elfogadja.

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A www.kemodieta.hu weboldal a Kamaeru Kereskedelmi Kft.  – továbbiakban: Társaság – (székhelye: 2100 Gödöllő Móricz Zsigmond utca 5,  cégjegyzékszáma: 13 09 186138, adószáma: 25901403-2-13, adatvédelmi nyilvántartási száma (NAIH szám: NAIH-119383/2017) kezelésében működik.

A jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) azon információkra vonatkozik, amelyeket Önről a Társaság a weboldal működtetése során gyűjt és kezel.

A Tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.kemodieta.hu/adatvedelminyilatkozat

A Tájékoztató rögzíti, hogy a Társaság hogyan kezeli és védi azon információkat, melyeket Ön a weboldal funkcióinak használata során, hirdetéseinek megjelenítése, valamint a Társasággal való kommunikációja során írásban és egyéb módon (pl. telefonon vagy e-mailben vagy egyéb elektronikus úton) a Társaság rendelkezésére bocsát vagy a Társasággal összefüggő internetes kommunikáció céljából önkéntesen nyilvánosságra hoz. Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van jelen Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a weboldalt, vagy valamilyen információt bocsátana Társaság rendelkezésére vagy valamilyen információt a fentiek szerint nyilvánosságra hozna, kérjük lépjen kapcsolatba a Társasággal a következő elérhetőségek egyikén:

email: info@kemodieta.hu

telefon: +36 70 251 9598

cím: 2100 Gödöllő Móricz Zsigmond utca 5.

A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között érhető el, míg az e-mail üzenetek fogadása 0.00 és 24.00 óra között történik.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes általános értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő, legalább 15 (tizenöt) napos hatállyal. Erre való tekintettel javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa a weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse az esetleges változások elfogadhatóságát.

A Tájékoztató utolsó frissítésének időpontja: 2017.05.02.

Amennyiben a Tájékoztató Ön számára nem jelenik meg, úgy kérésére e-mailben megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy adatainak rendelkezésre bocsátásával és a regisztrációval Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a Társaság által gyűjtött adatok egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 3. § 2. pontja szerint személyes adatnak minősülő adat.  

II.

A WEBOLDAL HASZNÁLATA SORÁN A TÁRSASÁGHOZ KERÜLŐ ADATOK, AZ ADATOK KEZELÉSÉRE, TOVÁBBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A weboldal meglátogatásához nem szükséges Önnek semmilyen adatát megadnia, azonban a weboldal bizonyos szolgáltatásainak igénybevételekor, így különösen a webáruházban történő vásárlások lebonyolításához, saját fiók létrehozásához, a fórumokon történő hozzászólásokhoz, blog használatához Önnek rendelkezésre kell bocsátania bizonyos személyes adatait. A személyes adatoknak a Társaság részére történő rendelkezésre bocsátása önkéntes, az kizárólag az Ön személyes hozzájárulásával történhet. Ezen túlmenően a weboldal az ún. cookie-kon keresztül is gyűjthet Önről személye adatokat.

Ön a weboldalon a következő helyen regisztrálhat:

– a http://www.kemodieta.hu/regisztracio weboldalon

A weboldalon történő regisztráció során Önnek a következő adatokat kell kötelezően megadnia:

– név (vezeték- és keresztnév),

– email cím,

– felhasználó név,

– jelszó.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a weboldalon történő vásárlása során Ön a következő fizetési módok közül választhat:

– utánvételes készpénzes fizetés a futárszolgáltatónál,
– bankkártyás fizetés a Simplepay rendszerén keresztül

Ön a rendelés feladásával elfogadja, hogy Társaság által a www.kemodieta.hu oldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolásaés a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fenti fizetési módokhoz igazodva Önnek a pénzügyi szolgáltató felé bizonyos adatait kell megadnia, amelyek nélkül a megrendelés értéke nem egyenlíthető ki. A Társaság az Ön fizetésével összefüggésben bankkártyájának, vagy bankszámlájának semmilyen adatát nem tárolja, nem rögzíti és nem használja fel.

Az Ön által vásárolt termékek megvásárlásával összefüggésben a Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú és formátumú számlát állít ki, amelyet az Ön számára a megrendelt szolgáltatás teljesítésekor juttat el az Ön részére email és postai úton.  A számlák kiállításakor a Társaság a KBOSS Kft. – Szamlazz.hu szolgáltatást veszi igénybe, amelynek során a megrendelő adatait (név/cégnév, lakcím/székhely) a számlában feltünteti, a számlákat a Társaságé és a számlázó-program szolgáltatója a jogszabályi előírásoknak megfelelő időtartamig tárolja, archiválja.

Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön a weboldalon történő regisztrációval kifejezetten elfogadja, hogy a fenti szolgáltatók számára a szolgáltatás teljesítéséhez és a Társaságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfeleléshez szükséges mértékben az Ön egyes adatai átadásra kerüljenek.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal más weboldalakra, illetve közösségi média oldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Kérjük ügyeljen arra, hogy amennyiben ezen linkekre kattint, az ahhoz kapcsolódó weboldalak saját adatvédelmi szabályzattal rendelkezhetnek, amelyek megismerése ajánlott az Ön számára. A Társaság ezen weboldalak tartalmát nem ellenőrzi, az azokon megjelenő információkra nincsen ráhatása. A Társaság nem vállal felelősséget a más weboldalakon megjelenő információkért, adattartalmakért, vagy azok adatkezeléseiért, az azok által használt cookie-k következményeiért az adott weboldal üzemeltetője felel.

III.

AZ ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK

Jelen fejezetben a weboldal látogatói és a weboldalon regisztrált személyek „érintettként” szerepelnek.

 1. A) Értelmező rendelkezések:
 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 1. B) Az érintett tájékoztatása (Info tv. 6.§, 20.§)
 1. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
 1. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. Tájékoztatni kell az érintettet arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 1. C) Az adatkezelés jogalapja, az érintett hozzájárulása (Info tv. 5 -6.§)
 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
 1. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

–  az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 1. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 1. D) Az adatkezelés célhoz kötöttsége és az adatkezelés alapelvei (Info tv. 4.§)
 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 1. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 1. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 1. E) A funkcionális adatkezelés
 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím, valamint vásárlás esetén a postázási cím.
 1. Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált valamennyi érintett.
 1. Az adatgyűjtés célja: Társaság a weboldal teljes körű használata, pl. vásárlásra irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli az érintettek személyes adatait.
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével az adatkezelés automatikusan megszűnik, kivéve a számviteli bizonylatokhoz kapcsolódó adatokat, mivel azokat a jogszabályok alapján a Társaságnak 8 (nyolc) évig meg kell őriznie.
 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 1. A weboldalon a következő adatok módosítására van lehetőség: felhasználó név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, postázási cím
 1. A személyes adatok törlését, vagy módosítását a regisztrált az érintett a következő módokon kezdeményezheti:
 • postai úton a Kamaeru Kereskedelmi Kft., 2100 Gödöllő Móricz Zsigmond utca 5. címen,
 • elektronikus úton az info@kemodieta.hu email címen.
 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.
 1. F) A cookie-k (sütik) kezelése (Info tv. 20.§)
 1. A cookie-k meghatározása: A cookie egy, a weboldal szervere által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a weboldal látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére.
 1. A weboldalon használt cookie-k osztályozása:

– ideiglenes (session) cookie

– állandó cookie

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 1. Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.
 1. Az adatkezelés célja: az érintettek (regisztrált felhasználók) azonosítása, és a látogatók nyomon követése.
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés időtartama az ideiglenes (session) cookie-k esetén a weboldal látogatásának befejezéséig tart, az állandó cookie-k esetén 60 napig, de annak lejárata előtt az érintett által törölhető.
 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintetteknek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében.
 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, a szolgáltatás nyújtásához a Társaságnak feltétlenül szüksége van.
 1. A weboldal látogatottsági adatait a Google Analitics igénybevételével méri a Társaság. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak.
 1. G) Adattovábbítás (Info tv. 20.§)
 1. A továbbított adatok köre: a webáruházon történő vásárlással összefüggésben a számlázási tevékenység, illetve a futárszolgálattal történő kiszállítás lebonyolítása érdekében az érintett neve, címe, termék megnevezése, fizetendő összeg.
 1. Az érintettek köre: a webáruházban vásárló érintettek
 1. Az adatkezelés célja: a vásárlások értékének számlázása, megvásárolt termékek kiszállítása.
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a számlázás esetén a számlák kötelező megőrzésének időtartamáig (8 év) tart, míg a futárszolgálattal történő kiszállítás esetén a szállítás befejezéséig tart.
 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

Székhely: H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám: 13 09 111755

Levelezési cím: H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Telefonszám: (+36 29) 88 66 70

E-mail cím: info@gls-hungary.com
Weboldal: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Adatvédelmi tájékoztató: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett kérheti a számlázó program szolgáltatójától, az adatkezelőtől a személyes adatainak helyesbítését, törlését, de a törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
 1. Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdése), illetve az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
 1. H) Adatbiztonság
 1. A Társaság az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintett magánszférájának védelmét.
 1. A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 1. Az adatokat a Társaság védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 1. A Táraság az elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 1. A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Társaság biztosítja
 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 1. I) Az érintettek jogai
 1. Az érintett kérelmezheti a Társaságnál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
 1. Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 1. A Társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A Társaság köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 1. Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
 1. A Társaság, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
 1. Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 1. Társaság törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 1. A Társaság megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 1. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 1. Ha a Társaság az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 1. J) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
 1. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Társaság, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.
 1. A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a Társaság meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül – bírósághoz fordulhat.
 1. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. K) A bírósághoz fordulás joga
 1. A per elbírálása az illetékes megyei törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
 1. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Társaságot a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
 1. A bíróság elrendelheti ítéletének – a Társaság azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.
 1. L) Adatkezeléssel kapcsolatos kártérítési igények
 1. A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben a Társaság felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Társaság mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 1. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 1. M) Irányadó jogszabályok
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

Külön szeretnénk felhívni az Ön figyelmét az alábbi, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos lényeges következményeiről, feltételeiről. Kérjük Önt, hogy amikor a weboldalon történő regisztrációjáról döntést hoz, a Tájékoztatóban foglaltakat, illetve az alábbi olvasható szabályokat alaposan gondolja át, hogy felelős döntésének következményeivel tisztában lehessen.