+36 70 251 9598

2019.03.25 Irén, Írisz
Fel

Jognyilatkozat

A jelen Jogi Nyilatkozat a www.kemodieta.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) használatával és az ott található tartalmakkal kapcsolatban nyújt útmutatást, ezért annak elolvasása minden, a Weboldalt akár olvasásra, akár vásárlásra használó személy számára javasolt.

A Jogi Nyilatkozat mellékletét képezi az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató, amely részletesen szabályozza a Weboldal használói és a vásárlók által megadott adatok kezelésére vonatozó szabályokat, az érintetteknek az adatkezelővel, a Weboldal üzemeltetőjével szemben érvényesíthető jogait.

A Jogi nyilatkozat ugyancsak nem tartalmazza a Weboldalon található webáruház (továbbiiakban: Webáruház) használatának, a vásárlás folyamatának részletes feltételeit, amelynek megismerése és elfogadása előfeltételét képezi a Webáruház szolgáltatásainak igénybevételét.

I. A Weboldal üzemeltetőjére vonatkozó adatok

Név: Kamaeru Kereskedelmi Kft.

székhely: 2100, Gödöllő Móricz Zsigmond utca 5.

Levelezési cím: 2100, Gödöllő Móricz Zsigmond utca 5.

E-mail:info@kamaeru.hu

Telefon: +36 70 251 9598

Cégjegyzékszám: 13 09 186138

Adószám: 25901403-2-13

II. A Weboldallal kapcsolatos általános tudnivalók

A Weboldal a készítők szándékai szerint egy olyan életmód jellegű honlap, amelynek elsődleges célja, hogy érdemi segítséget tudjon nyújtani azok számára, akik valamilyen daganatos betegségben szenvednek és a betegségük jelentette új élethelyzetben tanácsokat, érdemi információkat keresnek az egészséges, és a betegségükkel összeegyeztethető táplálkozás és életmód területén. A Weboldalt természetesen azok is haszonnal olvasgathatják, akiknek daganatos betegséggel nem kell megküzdeniük, azonban érdeklődnek a betegek által követhető életmód, táplálkozás iránt.

A Weboldalon a fenti tartalmak mellett elérhetőek a Gabolexin elnevezésű, kizárólag gyógynövény összetevőkből álló étrend-kiegészítőnek minősülő, Magyarországon forgalomba hozott termékcsalád termékeit, amelyek a Weboldalon történt regisztrációt követően megvásárolhatóak.

III. A Weboldalon olvasható cikkek tartalmával kapcsolatos tudnivalók

A Weboldalon található cikkekben és receptekben foglaltakat mindenki a saját felelősségére használhatja, hasznosíthatja.

A Weboldalon szereplő, a daganatos betegségben szenvedők által követendő életmódra vonatkozó cikkek, receptek cikkeket a Weboldal készítői gyűjtötték, illetve készítették, az idegen-nyelvű cikkeket és recepteket pedig ők fordítják magyarra. A cikkek fordítása, illetve a Weboldalon való elhelyezésük során a Weboldal készítői a lehető legnagyobb körültekintéssel próbálnak eljárni, és a témakörben szerzett ismeretanyaguk és tapasztalatuk alapján törekednek arra, hogy csak olyan cikkek kerüljenek a Weboldalra, amelyek megfelelnek az adott témában általánosan elfogadott és közismert tudományos és szakmai ismereteknek.  Mindazonáltal nem lehet kizárni, hogy a Weboldalon olyan tartalom is elérhető, amellyel kapcsolatban az azt olvasóban felmerülhet, hogy a cikkben olvasható található tanácsok idejétmúltak, vagy tudományos-szakmai szempontból meghaladottakká váltak. Kérjük tehát Önöket, hogy a cikkek olvasása során legyenek erre is figyelemmel, és amennyiben úgy tapasztalják, hogy a cikkek és receptek valamilyen okból megtévesztő, vagy félreérhető információkat tartalmaznak, azt jelezzék az info@kemodieta.hu e-mail címre küldött üzenetükben.

Tekintettel arra, hogy a Weboldal olvasható cikkek fő célja a daganatos betegségben szenvedők számára életvezetési tanácsok biztosítása a Weboldal nem helyettesítheti és nem válthatja ki a betegség orvosi kezelését. A Weboldal a daganatos megbetegedésekkel kapcsolatban általános jellegű tanácsokat tud nyújtani, amelyeket egyes betegek speciális állapotuk miatt nem tudnak hasznosítani, vagy azokkal csak korlátozottan tudnak élni.  A Weboldal készítői értelemszerűen nem ismerik az egyes betegek konkrét egészségi állapotát, a betegségük kockázati tényezőit, a kezelésükkel összefüggő egészségügyi korlátozásokat. Javasoljuk, hogy amennyiben a Weboldalon szereplő információk elolvasása után kérdéseik, vagy a betegség kezelésével való összeegyeztethetőség szempontjából a legkisebb kétségük merülne fel, keressék meg kezelőorvosukat, vagy dietetikusukat, és csak az általuk jóváhagyott életvezetési tanácsot kövessék.

A Weboldalon elhelyezett életmód tanácsok megtartása az orvosi kezelés hiányában nem eredményezi a betegség megszűnését, vagy visszafejlődését, mindazonáltal hozzájárulhat ahhoz, hogy a betegség okozta számos kellemetlen, a mindennapi életvitelt elnehezítő körülményben, illetve általános közérzetében javulás álljon be. A Weboldalon olvasható tanácsok megtartásától tehát nem várható automatikusan egy konkrét egészségi állapot, mint eredmény elérése.

A Weboldal készítői és üzemeltetője a fentiekre figyelemmel kizár minden felelősséget, az olyan károkkal és kialakult negatív állapotokkal kapcsolatban, amelyek a Weboldalon elhelyezett cikkek és receptek felhasználása és hasznosítása során az egyes személyek egészségi állapotában, vagy vagyonában keletkeztek, ideértve az esetleges elmaradt hasznot és nemvagyoni kártérítés, illetve sérelemdíj jogcímű követeléseket.  A Weboldal üzemeltetője ugyancsak kizárja a felelősségét az engedélye nélkül más személy által átvett, másolt, átalakított szöveges, képi, vagy grafikai tartalom felhasználásával összefüggésben harmadik személyt ért mindennemű károkért abban az esetben is, ha ezek a tartalmak más internetes weboldalon vagy nyomtatott formában kerültek közlésre.

A kártérítési felelősség kizárása nemcsak Magyarország területére érvényes, a kár bekövetkezte esetén függetlenül annak helyétől, a károsult lakóhelyétől a kár érvényesítése – ide nem értve a Weboldal üzemeltetőjének szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával összefüggésben keletkezett károkat –földrajzi korlátok nélkül az egész világon kizárt.

IV. A Gabolexin termékekre vonatkozó tudnivalók

A Weboldal részletes tájékoztatást nyújt a Webáruházban elérhető Gabolexin elnevezésű étrend-kiegészítő termékek összetevőiről, hatásmechanizmusáról, az adagolási és kezelési ajánlásokról, gyártójáról és jogszabályi előírásoknak való megfelelőségéről. Felhívjuk a figyelmüket azonban arra, hogy a Weboldalon olvasható kapcsolódó információk forrása a www.gabolexin.hu weboldal, amelyet azonban nem a Weboldal üzemeltetője készített, illetve üzemeltet, így értelemszerűen nem tud felelősséget vállalni az onnan származó információk megalapozottságáért. A Weboldal üzemeltetőjének nincsen sem közvetlen, sem közvetett befolyása a Gabolexin termékekre vonatkozó, a www.gabolexin.hu weboldalon elérhető szöveges, képi vagy grafikai tartalmakra. Erre való figyelemmel azt javasoljuk Önöknek, hogy amennyiben a jelen Weboldalon elérhető információkat hiányosnak, vagy ellentmondásosnak tartanák keressék fel közvetlenül is a  www.gabolexin.hu weboldalt, észrevételeiket pedig akár jelen Weboldal, akár pedig a www.gabolexin.hu weboldal üzemeltetőjéhez juttassák el.

Jelen Weboldal üzemeltetője külön is felhívja a figyelmet arra, hogy a Gabolexin termékek étrend-kiegészítő terméknek minősülnek, közvetlen gyógyító hatása nem igazolt, ilyen jellegű vagy erre utaló információkat a jelen Weboldal sem tartalmaz. A Gabolexin termékek használata továbbá nem helyettesítheti az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozást.

A jelen Weboldal üzemeltetője kizár minden felelősséget akár a www.gabolexin.hu weboldalról származó, akár pedig a kifejezetten ott olvasható, jelen Weboldal üzemeltetője által nem befolyásolható és ellenőrízhető szöveges, képi és grafikai tartalmakkal összefüggésben keletkezett károkért.

V. A Weboldalon olvasható tartalmak szerzői jogi vonatkozásai

A Weboldal, annak technikai és informatikai megoldásai szerzői jogvédelem alatt állnak. A Weboldal üzemeltetője a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. szerinti szerzői jog jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának másolásához, átalakításához, többszörözéséhez, más személy, vagy szervezet általi anyagi haszonszerzés céljával, illetve ezen cél hiányában történő felhasználásához a Weboldal üzemeltetője adhat hozzájárulást. A hozzájárulás hiányában végzett bármilyen, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. szerinti személyhez fűződő, illetve vagyoni jogokat sértő cselekmény észlelése esetén a jogsértő személlyel szemben a Weboldal üzemeltetője fel fog lépni, és megindítja mindazon polgári-, vagy büntetőeljárásokat, amelyeknek kezdeményezése érdekeivel összhangban áll.

A Weboldalon olvasható, nem a Weboldal üzemeltetője, illetve készítői által írt, vagy létrehozott szöveges, képi vagy grafikai tartalomhoz az átvételkor használt forrás is megjelölésre került. A forrás megjelölésével szerepeltetett, szerzői jog által védett tartalmakkal kapcsolatos jogok megsértése esetén a Weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a jogsértés tényéről a jogosultat értesítse, illetve a jogsértés hátrányos következményeinek elhárítása érdekében a jogosult nevében fellépjen.

A Weboldalon található szöveges, képi és grafikai tartalmak másolása, szövegkörnyezetükből történő kiemelése, más kontextusba történő helyezése, félreérhető, vagy megtévesztő információkkal történő ellátása a Weboldal üzemeltetőjének kifejezett engedélye hiányában tilos, és egyúttal kizárja a Weboldal üzemeltetőjének a tartalmakkal összefüggésben akár a jogsértő magatartást tanúsító személlyel, szervezettel, akár harmadik személyekkel szembeni felelősségét.

VI. A Fórum és Blog használatának szabályai

A Weboldalon „Fórum” és „Blog” (együttesen: „Fórum”) funkció is elérhető, amelynek használata a következőkre kell figyelemmel lenni:

A „Fórumon” megjelenő tartalmak nem minősülnek szerkesztett tartalomnak, azokra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A Weboldal üzemeltetője nem felel a felhasználók által elhelyezett szöveges, képi vagy grafikai tartalmakért, információkért mindazonáltal jogszabályba ütköző tartalom esetén a Weboldal üzemeltetője az ott található anyagokat minden további értesítés nélkül is eltávolíthatja.  A „Fórumon” megjelenített tartalmakat a felhasználók töltik fel, és azokért való felelősség is őket terheli. . A Fórumra csak olyan tartalmak tölthetsz fel, amik nem sértik harmadik személy szerzői jogait. A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban feljogosítod a Szolgáltatót, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon megjelenítse. A megjelenítés lehetőség szerint a forrás megjelölésével történik.

A „Fórum” teljeskörű használatára a regisztrált felhasználók jogosultak. A regisztrációval a felhasználó elfogadja jelen Jogi Nyilatkozat, valamint az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmát.

A „Fórumot” mindenki csak saját felelősségére használhatja.

A felhasználó felel a saját felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságos tárolásáért. Ha a felhasználó azt észleli, hogy adatait más, illetéktelen személy használja, haladéktalanul köteles azt jelezni az info@kemodieta.hu e-mail címen.

A „Fórum” megjelenése, működése jogi védelem alatt áll, azt egyetlen felhasználó sem módosíthatja, az ilyen kísérlet a „Fórumból” való kizárást eredményezheti. A Weboldal üzemeltetője kizárja felelősségét minden olyan kárral összefüggésben, amely a „Fórum” nem megfelelő működéséből, leállásából összefüggésben keletkezik.

A Weboldal üzemeltetője nem felel a felhasználók által elhelyezett tartalmakért, szöveges, képi vagy grafikai tartalmakért, információkért mindazonáltal jogszabályba ütköző tartalom esetén a Weboldal üzemeltetője az ott található anyagokat minden további értesítés nélkül is eltávolíthatja.  A „Fórumon” megjelenített tartalmakat a felhasználók töltik fel, és azokért való felelősség is őket terheli. A „Fórumon” csak olyan tartalom helyezhető el, amely nem ütközik jogszabályba, nem sérti a közerkölcsöt, vagy más, harmadik személy jogait, így különösen szerzői jogait. Tiltott tartalomnak minősülhetnek azok a „Fórumon” elhelyezett szöveges, képi vagy grafikai tartalmak is, amelyek az előzőekben említett jogsértés közvetlen veszélyével fenyegetnek. A „Fórumon” a felhasználók által elhelyezett tartalmak, adatok hitelességét, megbízhatóságát és valóságtartalmát, a Weboldal üzemeltetője nem ellenőrzi, azokért felelősséget nem vállal.  A Weboldal üzemeltetője kizár minden felelősséget a „Fórumon” a felhasználók által elhelyezett szöveges, képi vagy grafikai tartalmakkal (receptek, életvezetési tanácsok stb.) összefüggésben bármely felhasználót, a Webboldal látogatóit, vagy más harmadik személyeket ért vagyoni és nemvagyoni károkért, ideértve a sérelemdíjra vonatkozó igényeket is.

A felhasználók által elhelyezett tartalmakat a Weboldal üzemeltetője azokat (vagy azok részeit, kivonatát) a felhasználó külön felhatalmazásának hiányában is más weboldalakon megjelenítheti, természetesen a forrás megjelölése mellett.

Amennyiben a felhasználó a „Fórumon” olvasható egyes tartalmakkal nem ért egyet, vagy azt jogsértőnek találja kérheti, hogy azokat a Weboldal üzemeltetője távolítsa el, amely kérésnek a Weboldal üzemeltetője alapos mérlegelést követően eleget tehet.

A „Fórumon” nem tehető közzé jogszabályba ütköző, vagy a Weboldal üzemeltetőjét más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő, illetve egyébként közérdeket sértő tartalom, az ilyen tartalmakat a Weboldal üzemeltetője indoklás nélkül eltávolíthatja. A „Fórumon” a Weboldal üzemeltetőjének engedélye nélkül nem tehető közzé továbbá reklámnak minősülő adattartalom, az ilyen tartalmat a Weboldal üzemeltetője indoklás nélkül eltávolíthatja.

A „Fórumon” a Weboldal üzemeltetője moderációt biztosít, így azokat a hozzászólásokat, elhelyezett tartalmakat, amelyek megsértik jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltakat alapos mérlegelést követően indoklás nélkül eltávolíthatják, vagy a hozzászólás mellett moderációs szöveget helyezhet el.. A Jogi Nyilatkozatban foglalt előírások súlyos, vagy többszöri megsértése esetén a regisztrált felhasználó hozzáférése ideiglenesen korlátozható, vagy véglegesen megszüntethető. A „Fórum” moderálását nem lehet úgy értelmezni, hogy a moderálását követően a „Fórumban” olvasható tartalmak teljeskörűen megfelelnek a Jogi Nyilatkozatban foglaltaknak, nem sértik mások jogait, vagy jogis érdekeit, illetve hogy a moderálását követően olvasható tartalmakkal a Weboldal üzemeltetője egyetértene és azokért felelősséget vállalna.